Utlysning för konstnärer i Östergötland! 📣 Pilotprojektet ”Skärblacka – Konst och gestaltad livsmiljö”

Published On: 17 mar 2023

Utlysning

Skärblacka – Konst och gestaltad livsmiljö

Utlysningen Skärblacka – Konst och gestaltad livsmiljö vänder sig till konstnärer verksamma i Östergötland som vill genomföra ett lokalt förankrat projekt som bidrar till ny kunskap om hur konstnärliga värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.

Pilotprojektet är det första i sitt slag i Östergötland och utlysningen görs av Östergötlands museum och Norrköpings Konstmuseum. Satsningen tar avstamp i bruksorten Skärblacka utanför Norrköping och syftar till att utforska vad gestaltad livsmiljö kan vara i praktiken och vad det kan innebära för en glesbygdsort. Begreppet gestaltad livsmiljö omfattar både arkitektur, form, design, stadsbyggnad, konst och kulturmiljö. Det handlar om en helhetssyn på våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Målet med projektet är att utveckla nya konstnärliga metoder för att aktivera en plats samt engagera och samla platsens olika aktörer.

Skärblacka är beläget nära Motala ströms utlopp i sjön Glan, vid ett 6 meter högt fall som länge nyttjats för vattenkraft. I äldre tid för kvarndrift och från år 1870 för att driva det samma år anlagda pappersbruket. Skärblacka har ett centrum i mitten av samhället med ett bibliotek och i närheten finns ishall, simhall, låg-, mellan och högstadieskola. Folkrörelserna och föreningslivet har haft och har fortfarande en stark ställning i Skärblacka. Skärblacka bruk ingår koncernen Billerud som är ortens stora arbetsgivare med 740 anställda. Det bor idag drygt 4000 invånare på orten.

Inom ramarna för utlysningen bjuds konstnärer in att verka på olika platser i Skärblacka tillsammans med invånare och lokala aktörer. Vilka perspektiv och sammanhang som blir aktuella beror på de konstnärer som engageras och deras praktik. Konstnärerna ges möjlighet att arbeta självständigt och tillsammans. Projektet avslutas med offentlig presentation och tillfällig konstgestaltning i Skärblacka.

Projektet är finansierat med stöd av Region Östergötland.

 

Ansökningsperiod: 15 mars – 5 april 2023

Besked: 19 april

Plats: Skärblacka

 

Arbetsprocess

Projektet inleds med en introduktion till Skärblacka. Genom ett antal gemensamma träffar skapas ett forum för erfarenhetsutbyte och fördjupning. Möten med lokala aktörer sker löpande under projekttiden. Projektet avslutas genom någon form av tillfällig gestaltning och offentlig presentation i Skärblacka. Konstnärernas arbete dokumenteras kontinuerligt och vid avslut tas en rapport fram som blandar text, bild och intervjuer från processens gång. Process- och konstnärligt stöd finns med under hela perioden.

 

Tidplan projekt

Research: april – juni

Produktion & presentation: augusti-oktober

 

Viktiga datum

Tilldelning uppdrag: 19 april

Startmöte konstnärer i Skärblacka: 5 maj

Delavstämning konstnärer (digitalt): 25 maj

Preliminär publik aktivitet i Skärblacka: 31 maj

Delavstämning konstnärer (digitalt eller i Skärblacka): 21 aug

Publik presentation, konstgestaltning i Skärblacka: 14–15 okt

 

Arvode

2–3 konstnärer erhåller ett arvode om 75 000 SEK (exkl. moms, F-skatt, faktura) samt en produktionsbudget på 50 000 SEK.

 

Krav

Utlysningen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som bor/är verksam

i Östergötland. Konstnären ska ha erfarenhet av platsspecifika projekt. Konstnären ska också ha intresse för deltagarbaserade processer och för att arbeta kontextbaserat via undersökande metoder utifrån Skärblacka som plats och företeelse.

 

Bedömningsgrupp

Representanter från Norrköpings Konstmuseum, Östergötlands museum och projektledare.

Intresseanmälan

Ansökan sker genom att skicka en intresseanmälan som inkluderar kontaktuppgifter, kort beskrivning av konstnärskap, bifoga CV, referensbilder eller/och texter till:

Madelene Gunnarsson, projektledare: info@madelenegunnarsson.se